นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน สำหรับลูกค้า kleens shop

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

หากมีปัญหา สินค้า อกไก่ปั่น ( chicken smoothies ) ท่านสามารถ ร้องเรียนมาที่เรา chickensmoothies.com ของเรา จะเร่งแก้ไข ปรับปรุงปัญหา ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทุกการสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการคุ้มครอง สิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ โดยเจตนาสุจริต ทาง chickensmoothies.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัว ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน ของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย ข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทางเว็บไซต์ chickensmoothies.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไข อย่างเหมาะสม chickensmoothies.com จะติดตามผล ความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแจ้งผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลา ที่เหมาะสมให้แก่ ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้

กรณีมีข้อร้องเรียน ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขได้ ไม่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า ทางบริษัท ยินดีเข้าร่วม การประชุมกับ หน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องพิพาทนั้น ๆ ให้เป็นผู้เจรจา และประนีประนอม โดยลูกค้า สามารถแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร ให้ทางบริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทได้แจ้งไว้

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครอง สิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ โดยเจตนาสุจริต ทางเว็บไซต์ chickensmoothies.com ของเรา จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุ ถึงตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่ บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

chickensmoothies.com จะเป็นผู้พิจารณา เรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม chickensmoothies.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัทของเรา จะเป็นผู้พิจารณา เรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไข อย่างเหมาะสม และติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแจ้งผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

  • โทรศัพท์หาเราได้ ที่คอลเซนเตอร์ ( Call Center ) เบอร์โทรศัพท์ 02-629-2211 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.3O - 17.3O น.

  • แชตกับเราผ่านช่องทาง @Line : @kleens Official

  • อีเมล์หาเราได้ที่ chickensmoothies2@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

กรณีมีข้อร้องเรียน ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขได้ ไม่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า ทางบริษัท ยินดีเข้าร่วม การประชุมกับ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องพิพาทนั้น ๆ ให้เป็นผู้เจรจา และประนีประนอม โดยลูกค้า สามารถแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร ให้ทางบริษัทฯ ทราบมาที่ chickensmoothies2@gmail ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในเบื้องต้นหากมีข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อมายังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่แจ้งไว้ด้านบน

หากกระบวนการ แก้ไขข้อพิพาท โดยผู้ประกอบการ ไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้า สามารถใช้ช่องทางภายนอก ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการ ระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ( Department of Business Development )

563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนททบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 โทร : 0-2547-5960 โทรสาร : 0-2547-5973 ( กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ) E-mail : secretary@dbd.go.th