นโยบายการซื้อสินค้า chickensmoothies kleensshop

นโยบายการซื้อสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า และการคืนเงินของ ทางบริษัท มีดังนี้

1. นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้า สามารถ ทำการเปลี่ยน / คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้ เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจาก วันที่ท่านได้รับสินค้า ( โดยถือตามเอกสาร การรับสินค้าเป็นหลัก ) โดยสินค้า ที่จะทำการส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพเดิม เหมือนกับ ตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัท จะทำการเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
สินค้า มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถ ใช้งานได้ ตามปกติ
สินค้า ส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย
หมายเหตุ : สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือสามารถ ลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
สินค้า จะต้องคืนมา พร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และอุปกรณ์เสริม

หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางบริษัทของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า หรือคืนเงินทุกกรณี
1. กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา ( Stock Clearance )
2. สินค้าแถม ( Free Product )

2. วิธีการส่งคืนสินค้า

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง อีเมล chickensmoothies2@gmail.com และระบุเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ ในภายหลัง สำหรับสินค้าที่ ท่านต้องการเปลี่ยน หรือคืน เมื่อบริษัท ได้รับคำร้องของท่านบริษัท จะติดต่อท่านผ่านทาง เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านระบุ หรือทางอีเมล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3. ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการ หลังจากทาง บริษัทได้ทำการ ประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการ ประเมินคุณภาพสินค้านี้ อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวัน ที่บริษัท ได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่อีเมล chickensmoothies2@gmail.com

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับ ไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัท ยินดี ที่จะไปรับสินค้า และทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตาม ที่อยู่ของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ ในเอกสาร คำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย

5. การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเรา ได้รับสินค้า ของท่านคืน ทางบริษัท จะทำการประเมินสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการ จะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจาก วันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติ การเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว ทางบริษัท จะทำการจัดส่ง สินค้าชิ้นใหม่ ให้แก่ท่าน ตามที่อยู่และ ระยะเวลา ในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่าน จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับ หมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

6. นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัท จะทำการคืนเงิน เต็มจำนวน ของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ บริษัทไม่สามารถ หาสินค้ามาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิม ที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณา คืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการ คืนเป็นเงินสด ทุกกรณี

จากกรณี การขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตก หัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาด จากการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ ไปให้ลูกค้า แทนการคืนเงิน

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสาร และหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัท ดำเนินการ เรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าใน บัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมี ระยะเวลา ในการดำเนินการ ประมาณ 30 - 45 วันทำการ และทางบริษัท จะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่านการโทร หรือแจ้งผ่านอีเมล เมื่อได้มี การจ่ายเงินคืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐาน ในการขอคืนเงิน จำเป็นต้องใช้ 2 เอกสาร คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้ง เซนต์สำเนาถูกต้อง ( ชื่อในบัญชีธนาคารกับ ชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน )

ทั้งนี้ บริษัท ของเรา ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า