kleens shop นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ chickensmoothies

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว มีหัวข้อดังนี้

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือเมื่อร่วมกับ ข้อมูลอื่นโดยตรง และที่สามารถระบุ ได้อย่างแน่ชัด บริษัท จะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้ :

  • ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ของท่าน , เพศ และวันเกิด
  • ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ , ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า , อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียด การชำระเงิน
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียด เกี่ยวกับ การชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท
  • ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ ( Username ) และรหัสผ่าน ( Password ) การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
  • ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้ แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่น ๆ
  • ข้อมูลการตลาด และการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจ ในการรับข้อมูลการตลาด จากทางบริษัท และบุคคลภายนอก ของบริษัท และความพึงพอใจ ในการติดต่อสื่อสาร

ข้อ 2 การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัท เก็บมาจากท่าน จะนำไปใช้ โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับ บุคคลภายนอก สำหรับบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้บริการ เพื่อดำเนินการ ตามคำสั่งซื้อของท่าน การชำระเงิน ค่าสินค้าที่ ท่านชำระ การส่งมอบสินค้า ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัท จะส่งข้อมูลส่วนตัว ให้กับบุคคลภายนอก เพื่อทำการจัดส่งสินค้า ให้แก่ท่าน เปรียบเทียบข้อมูล และยืนยันกับบุคคลภายนอก เพื่อยืนยัน ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อ 3 การเพิกถอน ความยินยอม และการให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจแจ้ง การเพิกถอน การให้ความยินยอมของท่าน ในการใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตลอดเวลา หรือร้องขอ ให้ลบ โดยติดต่อ เจ้าหน้าที่ ป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีหน้าที่ในการแจ้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัท มีไม่ถูกต้อ งหรือไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถ อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตลอดเวลา โดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่ แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถ ทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางบัญชีของท่านได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ข้อ 5 การเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการ ขอทราบข้อมูลส่วนตัว ของท่านที่ ทางบริษัทได้เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัย ในการเก็บข้อมูล หรือได้เปิดเผย โดยทางบริษัท ในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ ป้องกันข้อมูลส่วนตัว

ข้อ 6 ความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

รหัสผ่านของท่าน ( Password ) เป็นกุญแจสำคัญ สำหรับการเข้าใช้บัญชี ( Log in ) กรุณาห้ามแชร์รหัสผ่านของท่านกับใคร หากท่านใช้รหัสผ่าน ของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบต่อ การกระทำที่เกิดขึ้นจาก บัญชีชื่อของท่าน และผลกระทบนั้น ๆ ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่าน ถูกเปลี่ยน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่าน ติดต่อกับ ทางบริษัท และขอเปลี่ยนรหัสผ่าน ในทันที

ข้อ 7 การเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัท จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย ทางบริษัท จะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับท่าน เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมาย หรือต่อวั ตถุประสงค์ทางธุรกิจ อีกต่อไป

ข้อ 8 สิทธิในการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบ และยอมรับว่า เรามีสิทธิ์ในการเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้ กฎหมาย หรือต่อผู้มีอำนาจ หรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์ หรือในกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควร ที่พอดีช้อป ( Pordeeshop ) เชื่อว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการปฎิบัติ ตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใด ไม่ว่าจะ โดยสมัครใจ หรือได้รับคำสั่งมา เพื่อให้ความร่วมมือตาม คำสั่งการสืบสวน และ / หรือ ตามที่ร้องขอจาก บุคคลเหล่านั้น ตามขอบเขต ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลง ยินยอม จะไม่กระทำการใดใด และ / หรือสละสิทธิ์ ของท่านที่จะกระทำการใดต่อพอดีช้อป ( Pordeeshop ) สำหรับการเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัว ตามสถานการณ์